GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Estatuts del Gremi de Campaners Valencians

Estatuts del Gremi de Campaners Valencians

Menú inicial

CAPíTOL I
FINALITATS GENERALS

Article primer: Definició
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS es una associació cultural que es constitueix amb el tradicional nom de "GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS" acollint-se a allò establit per la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964.
Article segon: Domicili
La seu del Gremi pot ser qualsevol campanar valencià, i de manera especial el "Campanar Nou" o "Torre del Micalet", venerables murs de la Catedral de València on va nàixer la idea de constituir l'associació. No obstant, i a efectes legals i postals, el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS té el seu domicili en l'Ermita de Santa Llúcia, Carrer de l'Hospital 15, 46001 València.
Article tercer: àmbit d'actuació
L'àmbit territorial d'actuació del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS serà fonamentalment el marc de la Comunitat Valenciana. No obstant això els Agremiats poden participar en Congressos, Trobades o relacionar-se amb qualsevol grup de treball que per afinitat puga interessar al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS. L'àmbit espacial quedaria així estès a d'altres comunitats, països, estats o pobles del món on la difusió, l'estudi, l'anàlisi o la col·laboració del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS requerisca la seua presència.
Article quart: finalitats
La principal finalitat del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS és la conservació, difusió, ús, restauració, ensenyament i estudi de tot allò relacionat directament o indirecta amb les campanes valencianes, així com:
 • Conservar de manera preventiva les torres on participe el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, respectant en tot el possible les formes i solucions locals. Les millores aportades hauran de quedar en cada torre i serà preceptiu documentar tot el procés i publicar-lo.
 • Estudiar les campanes, les torres i els tocs on el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS actue, intentant replegar i difondre totes les particularitats locals.
 • Crear un arxiu en la seu del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS on es reculla tota la documentació generada pel GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, tant en els processos de replega com els de conservació i d'interpretació de tocs, així com en la relació amb altres grups similars.
 • Fundar una "Escola de Campaners" per a promoure entre els Agremiats, i de manera especial entre els membres actius, l'ensenyament i la pràctica de l'antiga tradició dels tocs de campanes a l'estil característic de la Comunitat Valenciana, i també a la manera peculiar de cada un dels Pobles, Viles i Ciutats valencians.
 • Editar una revista, amb el nom provisional de "Campaners", amb caràcter trimestral, amb un contingut que es nodrirà fonamentalment d'articles sobre les campanes valencianes, la seua història, epigrafia, sonoritat, tocs i costums, fosa, afinació, restauració, notícies i activitats del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, etcètera. La revista "Campaners" serà distribuïda entre els Agremiats així com intercanviada amb Institucions o altres associacions interessades en les finalitats del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Promoure la creació d'un "Museu de Campanes Valencianes", per a la qual cosa el Gremi instarà totes les Institucions que calga perquè puga ser possible la col·lecció, el coneixement, la conservació i exhibició d'aquest patrimoni cultural del Poble Valencià.
 • Emetre informes i col·laborar en la restauració dels campanars i de les campanes valencians així com en la seua conservació preventiva, per a les quals coses el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS aportarà els seus coneixements històrics, tècnics, teòrics i pràctics, així com l'esforç personal i voluntari dels seus Agremiats.
 • Despertar i alimentar l'afició d'escoltar, gaudir i reviure els tocs tradicionals i manuals de les campanes valencians.
 • Organitzar concerts i audicions per a fer conéixer, difondre i augmentar l'afició a tocar i sentir les campanes a l'estil tradicional de totes les terres valencianes.
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS queda constituït per temps indefinit i en cas de dissolució s'actuarà com s'indica en l'article vint-i-nou.
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS vol ser una associació cultural totalment independent d'institucions polítiques, socials o econòmiques, amb la finalitat única de l'estudi, la conservació i difusió de les campanes valencianes i els seus tocs, així com la promoció del toc manual de les campanes a l'estil antic, per a les festes i altres actes religiosos i civils tradicionals, excloent qualsevol acte partidista o qualsevol ús discriminatori o tendenciós de les campanes.
Menú inicial

CAPíTOL II
RECURSOS ECONòMICS

Article quint: Patrimoni fundacional
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS es una associació cultural sense cap ànim de lucre per als seus components. El patrimoni fundacional del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS queda xifrat en dues-centes mil pessetes (200.000 pta). El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS podrà tindre, comprar o alienar béns mobles, immobles o d'altra classe, per tal de poder complir les seus finalitats.
Article sisé: Pressupost anual.
El pressupost anual del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS serà aproximadament d'un milió de pessetes; això no obstant serà variable en funció del major nombre d'activitats.
Article seté: Recursos
Els recursos econòmics del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS per ai seu desplegament i funcionament són:
 • Quotes dels Agremiats, establides segons les necessitats i segons el tipus d'afiliació.
 • Subvencions que el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS puga demanar i obtenir de les Institucions, tant públiques com privades, de l'Estat, de la Comunitat Autònoma, de les Províncies, dels Municipis i de qualsevol altra instància i ajuda la qual puga ser legalment requerida.
 • Activitats que el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS organitze i de les quals es puguen obtenir recursos.
 • Legats, donacions, i subvencions que arriben al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS de manera honorable.
Menú inicial

CAPíTOL III
òRGANS DIRECTIUS I FORMA D'ADMINISTRACIó

Article huité: òrgans directius
La forma de govern d'aquesta associació serà duta a través dels principals òrgans:
 • L'Assemblea General d'Agremiats
 • La Junta Directiva
 • El Clavari Major del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà, d'acord amb el article 6.2 de l'esmentada Llei d'Associacions, tant en la vessant d'Ordinària com d'Extraordinària.
La Junta Directiva esdevé l'òrgan executiu de l'esmentat òrgan sobirà, és a dir de l'Assemblea General de Agremiats.
El Clavari Major representa al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS de la manera que quedarà determinada més endavant.
Article nové: L'Assemblea General d'Agremiats
L'Assemblea General d'Agremiats ha de reunir-se de manera "Ordinària" una vegada per any, en la data més pròxima possible al quatre de desembre, festivitat de Santa Bàrbara, tradicional patrona dels campaners.
L'Assemblea General d'Agremiats redactarà el Balanç Anual, amb els ingressos i les despeses, les altes i les baixes així com el pressupost per a l'exercici següent. Totes eixes informacions, junt amb la composició de la Junta Directiva, hauran de ser presentades abans del cap d'any a la Administració Competent.
L'Assemblea pot reunir-se de manera "Extraordinària" totes les vegades que el Clavari Major ho considere necessari per a tractar assumptes que li semblen importants per al bon funcionament del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Així mateix l'Assemblea General d'Agremiats pot quedar convocada per la meitat més un dels membres directius.
Tanmateix pot quedar convocada quan ho demanen no menys del vint-i-cinc per cent dels Agremiats amb dret a vot.
Article dècim: Convocatòria de l'Assemblea General d'Agremiats
La convocatòria a l'Assemblea General d'Agremiats ha de ser comunicada als Agremiats amb dret de vot per escrit el qual haurà de ser enviat, al menys, vuit dies abans de la data de celebració. Haurà de figurar-hi l'objecte de la reunió i els assumptes a tractar.
Article onze: Constitució de l'Assemblea General d'Agremiats
L'Assemblea General d'Agremiats quedarà legalment constituïda, en primera convocatòria, quan hi assistesquen la majoria dels Agremiats, és a dir la meitat més un dels qui foren legalment cridats.
L'Assemblea General d'Agremiats quedarà legalment constituïda, en segona convocatòria, quan hi assistesquen a la mateixa qualsevol nombre d'Agremiats, sempre que hi vagen al menys el Clavari Major, l'Escrivà, un Síndic i no menys de cinc Agremiats amb dret al vot.
L'escrit de la primera convocatòria haurà d'indicar també la data de la segona, entre les quals hi haurà, al menys, una hora de diferència.
Article dotze: Acords de l'Assemblea General d'Agremiats
Els acords quedaran aprovats per majoria simple, quedant reflectits en l'acta oportuna. Caldrà, en tot cas, el vot favorable de dues terceres parts dels Agremiats, reunits en Assemblea General Extraordinària sempre que es tracte de:
 • Venda de béns mobles o immobles, de part o de la totalitat del patrimoni del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Petició d'Utilitat Pública per al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Modificació dels Estatuts.
 • Dissolució del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Article tretze: Atribucions de l'Assemblea General d'Agremiats
Són atribucions de l'Assemblea General d'Agremiats:
 • Examinar, discutir i aprovar el Balanç Anual del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, els comptes i els pressupostos així com la Memòria Anual i els actes d'administració relacionats amb l'any corrent.
 • Discutir i aprovar les propostes de la Junta Directiva.
 • Acordar la manera d'aprofitar els béns i d'organitzar els actes que produesca el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Aprovar el text del Reglament de Règim Interior que pot quedar establit per al millor funcionament intern del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, especialment en allò referent als grups de treball.
 • Fixar les quotes d'entrada, ordinària i extraordinària que poden convenir per al bon funcionament del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, així com les aportacions periòdiques que poden ser necessàries en casos especials.
Article catorze: Atribucions de l'Assemblea General Extraordinària
Són atribucions de l'Assemblea General Extraordinària:
 • La disposició o la venda de béns.
 • L'elecció dels socis que han de formar part de la Junta Directiva en els seus diferents càrrecs.
 • La presa de decisions per a integrar-se en Federacions d'Associacions semblants, sempre que fóra d'interés per al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • La modificació dels estatuts.
 • Autoritzar a la Junta Directiva per a demanar i aconseguir préstecs.
 • Demanar la Declaració d'Associació d'Utilitat Pública.
 • Acordar la dissolució, amb els mínims vots necessaris.
Article quinze: La Junta Directiva
D'acord amb el nombre d'Agremiats, la Junta Directiva quedarà formada per
 • Un Clavari Major (nom tradicional del president)
 • Un Clavari Menor (nom tradicional del vice-president)
 • Un Escrivà (nom tradicional del secretari)
 • Un Fabriquer (nom tradicional del tresorer)
 • Uns Síndics, en nombre màxim de vuit (nom tradicional dels Vocals)
La Junta Directiva ha de ser renovada en la seua meitat en l'Assemblea General Ordinària, quedant renovats en el primer any el Clavari Menor, el Fabriquer i la meitat dels Síndics. En el segon any quedaran renovats el Clavari Major, l'Escrivà i la altra meitat dels Síndics.
Els Agremiats podran ser reelegits sense límit, incloent els directius cessants.
L'elecció haurà de ser feta mitjançant papereta escrita. El vot serà secret, quedant elegit qui ho siga per majoria. En cas d'empat el Clavari Major podrà exercir el seu vot de qualitat.
Les vacants produïdes de manera no reglada podran resoldre's provisionalment per l'elecció directa de la Junta Directiva, i quedaran ratificades necessàriament en la primera Assemblea General d'Agremiats.
Les decisions de la Junta Directiva es resoldran també de manera escrita, podent exercir el Clavari Major el seu vot de qualitat en cas d'empat. Caldrà l'assistència de la meitat més un dels membres de la Junta Directiva sempre que hi vagen el Clavari Major i l'Escrivà.
Article setze: Atribucions de la Junta Directiva
Seran atribucions de la Junta Directiva
 • Exercir la representació jurídica del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, de manera judicial i extrajudicial, podent delegar quan calga en el Clavari Major de manera que puga defensar els millors interessos de l'Associació.
 • Atorgar poders i subscriure els contractes que es consideren necessaris per a poder complir les finalitats del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Nomenar el personal necessari i proposar els càrrecs indispensables per al funcionament del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Preparar els balanços, memòries i comptes així com el pressupost anual per a l'aprovació per l'Assemblea General d'Agremiats.
 • Acordar les convocatòries de l'Assemblea General d'Agremiats, tant les ordinàries com les extraordinàries, i les de la Junta Directiva.
 • Estudiar els plans i fer les propostes convenients per al millor funcionament del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Article desset: Atribucions del Clavari Major
Seran atribucions del Clavari Major:
 • Vetlar pel compliment dels Estatuts.
 • Executar l'acordat.
 • Inspeccionar el bon funcionament del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Proposar les resolucions o procediments propis a la Junta Directiva per a resoldre els problemes del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Decidir, en cas d'urgència, les mesures a prendre, afavorir en tot cas els interessos del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, informar el més immediatament possible a la Junta Directiva i el més aviat possible a l'Assemblea General d'Agremiats.
 • Convocar i dirigir les juntes o sessions directives així com les diverses assemblees.
 • Mantenir el ordre en el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS i en tots els seus actes.
 • Dirigir les discussions.
 • Decidir opcionalment, amb el seu vot de qualitat, en cas d'empat en les votacions.
 • Ordenar els pagaments i les despeses aprovades per la Junta Directiva.
 • Representar degudament al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS davant a autoritats judicials o civils o de qualsevol jurisdicció, organismes o entitats i també particulars.
Article divuit: Atribucions del Clavari Menor
Serà responsabilitat del Clavari Menor la substitució del Clavari Major en cas d'absència o malaltia.
En cas de substitució del Clavari Major, al Clavari Menor caldrà tindre-li les mateixes deferències i consideracions que al Clavari Major.
Article denou: Atribucions de l'Escrivà
Serà responsabilitat de l'Escrivà:
 • Alçar o prendre les actes de les sessions o assemblees, tant de la Junta Directiva com de l'Assemblea General d'Agremiats.
 • Emetre les certificacions del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, que hauran de portar el "Vist i Plau" del Clavari Major.
 • Autoritzar les ordres i els acords de la Junta Directiva i de l'Assemblea General d'Agremiats.
 • Dur el Llibre de Registre d'Agremiats, amb les dades corresponents.
 • Servar els llibres de Secretaria així com disposar de l'índex de Documents i l'Inventari de tots els béns, eines, ferramentes i documents del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Article vint: Atribucions del Fabriquer
Serà responsabilitat del Fabriquer
 • Custodiar els diners del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Respondre dels diners del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS dels quals s'haguera fet càrrec.
 • Dur els llibres i documents comptables del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Comunicar immediatament a la Junta Directiva de l'incompliment o les irregularitats produïdes pels Agremiats en el pagament de la seua quota, així com de totes les qüestions econòmiques del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
La disposició de diners en general, dels pagaments o despeses ha de realitzar-se amb la firma conjunta del Clavari Major i dels Síndics autoritzats.
En cas de vacant, absència o malaltia del Fabriquer, les seues obligacions seran complides pel Síndic anomenat per la Junta.
Menú inicial

CAPÍTOL IV
ELS AGREMIATS: CLASSES, DRETS I OBLIGACIONS. ADMISSIÓ I EXPULSIÓ

Article vint-i-un: Classes d'Agremiats
Tot replegant el nom tradicional de Gremi, els afiliats a aquesta Associació tindran el nom històric d'Agremiats, amb les següents categories:
 • Campaners: Seran considerats Agremiats Campaners aquells admesos i inscrits en el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS que vulguen participar activament en la replega, restauració i interpretació dels tocs tradicionals de campanes, així com en l'estudi de les campanes valencianes.
 • Seran considerats Fundadors els vint-i-cinc Agremiats que participaren d'una o una altra manera en el primer toc de les campanes del Campanar Nou de la Catedral de València per a la festa del Corpus de 1988.
 • Aficionats: Seran considerats Agremiats Aficionats els admesos i inscrits en el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, que tot estimant el món de les campanes i dels tocs vulguen limitar-se, com en els temps antics, a escoltar i gaudir dels tocs de campanes.
Els Agremiats Campaners i els Aficionats hauran de ser persones naturals amb la capacitat legal d'obrar.
Article vint-i-dos: Drets dels Agremiats
Els Agremiats tindran veu i vot en les Assemblees del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS i podran elegir i ser elegits per als càrrecs de direcció.
Els Agremiats Campaners estaran inclosos en una Pòlissa d'Assegurances que cobresca tots els accidents possibles així com la responsabilitat civil com a conseqüència dels tocs.
Article vint-i-tres: Obligacions dels Agremiats
Els Agremiats estaran obligats a
 • Complir les normes dels Estatuts.
 • Assistir a totes les Assemblees, degudament convocades, sempre que no estiguen impedits de fer-ho.
 • Acceptar els càrrecs que els atorgue l'Assemblea General d'Agremiats.
 • Tractar com a cosa seua totes les coses i els assumptes del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, així com treballar per a un millor creixement del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Pagar amb puntualitat les quotes respectives.
Article vint-i-quatre: Admissió d'Agremiats
L'admissió dels Agremiats es realitzarà així:
 • Adreçant-se per escrit al Clavari Major, demanant de pertànyer al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, indicar la categoria sol·licitada i manifestar la voluntat de complir amb els seus deures i obligacions així com acceptar els seus drets.
 • L'admissió quedarà comunicada als Agremiats, a través de l'Assemblea General, així com a través de la Revista. Una volta escoltades les possibles objeccions dels Agremiats, La Junta Directiva podrà denegar l'entrada de socis al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Article vint-i-cinc: Pèrdua de la condició d'Agremiat
Un Agremiat pot deixar de pertànyer al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS:
 • Per voluntat expressa de l'interessat escrita i adreçada al Clavari Major, tot i indicant els motius.
 • Per conducta indesitjable, perillosa o immoral que puga suposar descrèdit o desprestigi del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS o dels Agremiats.
 • Per impagament durant tres anys de la quota respectiva, sense motiu justificat o raonat.
En cas de deixar de pertànyer al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS no podrà reclamar l'ex-Agremiat cap part del patrimoni del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, llevat del cas de dissolució de l'Associació.
Article vint-i-sis: Expulsió d'Agremiats
En el desagradable cas d'haver d'expulsar un Agremiat, l'Escrivà, complint instruccions de la Junta Directiva o del Clavari Major, notificarà a l'interessat, esmentant les causes de tal mesura.
La comunicació senyalarà vuit dies perquè l'interessat puga, en defensa dels seus drets, aportar les raons que vullga, el que ha de verificar-se respectuosament i correcta.
La Junta Directiva, una volta estudiada la defensa, proposarà a l'Assemblea General d'Agremiats l'expulsió, la sanció o una altra mesura que estime oportuna, i que ha de quedar aprovada per l'Assemblea.
La reincidència augmentarà la gravetat de les faltes.
Article vint-i-set: Elecció del Clavari Major i dels membres de la Junta Directiva
El nomenament del Clavari Major, màxima autoritat i representant del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, serà:
 • L'elecció ha de tindre lloc per majoria simple en l'Assemblea General d'Agremiats, degudament convocada entre els qui tenen dret al vot i poden ser elegits per al càrrec.
 • La presentació de candidatures es farà en llistes tancades. En cas de no haver cap llista, s'acceptaran les candidatures obertes.
 • L'elecció ha de ser escrita i el seu sentit secret; el recompte de butlletes donarà per majoria la llista més votada, essent el Cap de Llista més votat el Clavari Major o Clavari Menor segons les convocatòries. Els altres càrrecs podran repartir-se de la manera que semble més oportuna entre els qui foren elegits.
Menú inicial

CAPíTOL V LA DISSOLUCIó DEL GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS

Article vint-i-vuit: Motius de dissolució
La dissolució podrà arribar per alguna de les causes següents:
 • Per acord de dues terceres parts dels Agremiats amb dret a vot. Aquesta decisió haurà de ser presa en Assemblea General Extraordinària d'Agremiats.
 • Per impossibilitat de poder dur a bon terme els fins del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • Per falta de mitjans econòmics per a realitzar les activitats propostes.
 • Per falta d'Agremiats per a poder formar, al menys, la Junta Directiva.
 • Per alguna de les raons exposades a l'article 39 del Codi Civil.
 • Per sentència judicial ferma.
Article vint-i-nou: Procés de dissolució
En cas de dissolució inapel·lable caldrà liquidar, primerament mitjançant una Comissió formada per membres de la Junta Directiva, dos Síndics i dos Agremiats Campaners, totes les factures, rebuts, crèdits, préstecs i tot deute del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Els materials d'arxiu, com documents, enregistraments, publicacions i altres de gran interés històric, quedaran dipositats formant un sol bloc indivisible en una institució de gran prestigi cultural, elegida per la darrera Assemblea General d'Agremiats com ara el Col·legi del Patriarca o l'Arxiu del Regne.
Així mateix es demanarà la baixa del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS en el Registre d'Associacions on ara es sol·licita la inscripció.
En les qüestions o parts no contemplades en aquests Estatuts s'estarà a allò establit per la Llei d'Associacions o una altra legislació aplicable.

GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS

Gremi de Campaners Valencians (19-10-1988)

 • VALÈNCIA: Campanas, campaneros y toques
 • GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS (VALÈNCIA) : tocs i altres activitats

   

 • Volver a la página anterior
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, any fosa, autor, article
  © Gremi de Campaners Valencians (1988)
  © Campaners de la Catedral de València (2016)
  campaners@hotmail.com
  Última modificació: 31-07-2016
  Convertir a PDF