ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DEL GREMI - 25/06/1994
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL GREMI - 25/06/1994

Reunits el 25 de juny de 1994, en la restaurada Sala de les Campanes del Campanar Nou ("Torre del Micalet" de la Santa Església Catedral de València, a les 11:00 s'inicia la Junta General del Gremi de Campaners Valencians, d'acord amb el següent Ordre del Dia:
 • Lectura i aprovació de l'acta anterior
 • Lectura i aprovació de l'informe econòmic
 • Informe sobre resultats de l'Expo 92
  Es reparteix un informe de 12 fulls, sobre els resultats generals de l'esmentada participació, que ha significat la normalització, en terres valencianes, de les activitats de restauració de campanes i dels tocs manuals.
 • Informe sobre les activitats dels grups locals
  Els diversos grups present informen sobre les activitats realitzades per ells en els respectius campanars.
  Informe sobre les empreses de restauració en la Comunitat Valenciana
 • Congrés Mundial de Carilló
  S'informa sobre el Congrés Mundial de Carilló, que va tindre lloc en posterioritat a Chambéry, quedant nomenat com a representant Josep SÁNCHEZ i AMORÓS, agremiat i un dels campaners de Caudete, antic poble valencià (i ara ubicat en Castilla - La Mancha).
 • Augment de les quotes dels socis
  S'acorda per unanimitat augmentar les quotes d'afiliació, al següent import: 3.000 pta per als campaners i 2.000 pta anuals per als aficionats.
  També s'acorda de donar de baixa, previ avís, i després de donar un temps de resposta, als qui no hagen cotitzat els 3 anys anteriors.
 • Renovació dels càrrecs de la Junta
  S'acorda, per unanimitat, la renovació dels càrrecs de la Junta, amb la següent composició:
 • Clavari Major: Francesc-Xavier MARTÍN NOGUERA
 • Clavari Menor: Daniel BENITO GOERLICH
 • Escrivana: Enriqueta LLORENS TORRÓ
 • Fabriquer: Francesc LLOP i BAYO
 • Es recomana, finalment, la publicació regular d'un full intern, reservat exclusivament als agremiats, en el qual s'informe sobre activitats, restauracions, notícies i altres temes relacionats amb les campanes.
  A les 12 hores, el Clavari Major declara tancada la reunió.
 • Reunidos el 25 de junio de 1994, en la restaurada Sala de les Campanas del Campanar Nou ("Torre del Micalet") de la Santa Iglesia Catedral de València, a las 11:00 se inicia la Junta General del Gremi de Campaners Valencians, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:
 • Lectura y aprobación de el acta anterior
 • Lectura y aprobación de el informe económico
 • Informe sobre resultados de la Expo 92
  Se reparte un informe de 12 páginas, sobre los resultados generales de la citada participación, que ha significado la normalización, en tierras valencianas, de las actividades de restauración de campanas y de los toques manuales.
 • Informe sobre las actividades del grupos locales
  Los diversos grupos presentes informen sobre las actividades realizadas per ellos en los respectivos campanarios.
 • Informe sobre las empresas de restauración en la Comunidad Valenciana
 • Congreso Mundial de Carillón
  Se informa sobre el Congreso Mundial de Carillón, que va tener lugar en posterioridad a Chambéry, quedando nombrado como a representante Josep SANCHEZ y AMORÓS, agremiado y un de los campaneros de Caudete, antiguo pueblo valenciano (y ara ubicado en Castilla - La Mancha).
 • Aumento de las cuotas de los socios
  Se acuerda per unanimidad aumentar las cuotas de afiliación, al siguiente importe: 3.000 pta. per a los campaneros y 2.000 pta. anuales per a los aficionados.
  También se acuerda de donar de baja, previo aviso, y después de donar un tiempo de respuesta, a los que no hayan cotizado los 3 años anteriores.
 • Renovación de los cargos de la Junta
  Se acuerda, per unanimidad, la renovación de los cargos de la Junta, con la siguiente composición:
 • Clavario Mayor: Francesc-Xavier MARTÍN NOGUERA
 • Clavario Menor: Daniel BENITO GOERLICH
 • Escribana: Enriqueta LLORENS TORRÓ
 • Fabriquero: Francesc LLOP i BAYO
 • Se recomienda, finalmente, la publicación regular de un folleto interno, reservado exclusivamente a los agremiados, en el que se informe sobre actividades, restauraciones, noticias y otros temes relacionados con las campanas.
  A las 12 horas, el Clavario Mayor declara cerrada la reunión.

 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS (VALÈNCIA) : Tocs i altres activitats

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Gremi de Campaners Valencians (1994)
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 19-09-2020
  Convertir a PDF