Capitulacions per a la fosa d'una nova campana per a la parròquia de Sant Martí de València per part de Jaume Mateu

A continuació es transcriu un interessant document dels capitols de la fossa d’una nova campana per la parroquia de Sant Martí de València, entre els seus parroquians i el campaner, Jaume Mateu (1628). Cal recordar que cap el 1620 s’havia iniciat l’enderroc de l’antic campanar i la construcció del nou, que és el que hui disfrutem, i sembla que estava terminat cap el 1628 i la parroquia vol completar el joc de campanes antigues amb la fossa d’aquesta nova. El campaner assegura la campana al contracte per un any, i el destí vol que just als 11 messos després d’haver-la assentat al campanar es “trencà o carrascà”. Seguidament, per tant, trobem els nous capitols de la refosa de la mateixa a càrrec del fonedor, ara si que hi ha condicionants per la nova fossa, ja que sembla que la campana anterior (abans de trencar-se), no acavaba d’entrar en el joc de campanes, per aixó ara es demana que per a fer consonancia amb les altres deu de fer-se més gran i “ lo só un punt més baix que lo Martí”.
Amb aquest document es coneix millor els contractes de fundició de les campanes al XVII i que les condicions d’assegurança es complien, i l’interès de les parròquies valencianes al llarg del XVII –XVIII de completar els jocs de campanes. ( Introducció de Francesc Xavier Martín Noguera i transcripció a càrrec de Sergio Urzainqui Sánchez, 21 de gener del 2008)
ARV. Real Audiencia Procesos. Parte I, Letra A, núm. 1509“Die secundo mensis april·lis anno a nativitate domini MDCXXVIII.

In dei nomine Amen. Nos Joanes Baptista Catarroja, forma copula, et, Petrus Joanes Torres, electi operarii eclesie parrochialis Santi Martini, habentes plenum posse ab alii electis nobis conussis cumquadam deliberatione recepta per not. Infran. Die vigesimo secundo mensis januarii proxime preteri ex una, et, Jacobus Matheu, campanerius, partibus ex altera, civis Valencia habitatore, scienter et gratis com hoc ponti publico instrumenti et confitemiur et inveritate recognos cimius una pars nostrum alterri et altera alteri ad inuciem et nostoris q met super ommibus et snigulis. Inferuis deducendis seuseruis in et super confectione ciundam campane per dictum Jacobum Matheu faciende facta et pactata capitula infra et in nostri partium predeictarum presencia per not infram altra et intel·ligibili voci lesta et publicata que sunt thenoris sequentis.

Capitols fets y fermats per y entre Juan Batiste Catarroja y Pere Juan Torres, altre dels elts de la obra de la Iglesia parrochial del Gloriós Sent Martí, de una, y, Jaume Matheu, Campaner, part altra. En e sobre una campana que se ha de fer per al campanar de dita Iglesia ab los capitols inmediate seguents.

I E primerament, és estat tractat, avengut y condordat, per y entre les dites parts, que los dits Jaume Matheu haja de fer y faça una campana de pes de deu quintals grosos, ans més o menys, de tres a quatre arrobes, la qual ha de fer concordantia en la campana de està asentada en lo campanar que ix a la placeta, açò se enten demanera que la campana nova guardant les medides y tomo de dita campana que està a la part de la plaçeta.

II Item, és estat tractat, avengut y concordat, per y entre les dites parts, que lo dit Juame Matheu haja de fer la dita campana de bons metals, fent la lliga de aquella que sia quatre arrobes de coure y una de estany, y, han de ser dits metals dels millors que es trobaran.

III Item, és estat tractat, per y entre les dites parts, que los dits Jaume Matheu haja de fer la dita campana de bons metals y haja de asegurar dita campana per temps de un any y un dia, contador del dia que·s dexarà asentada aquella, y, que dita campana haja de boltejar y si dins de dit termini es trencàs o mudàs lo so per estar aquella cascarrada, tinga obligació de baxar dita campana y tornar-la a fer de nou conforme los mateixos capitols, a costes pròpies del dit Jaume Matheu.

IIII Item, és estat pactat entre dites parts que lo dit Jaume Matheu tinga obligació de pendre per son conte y per son conte del preu de la campana que fara nova lo que pesara la campana més chica que se ha fet per la campana nou, a rahó de cinch sous la lliura, que és al mateix for que està concertada la nova que ha de fer. La qual haja de donar feta ab tota sa perfectió per tot lo present mes de Abril y feta que sia se li pagarà dita campana a rahó de cinch sous la lliura de aquella.

V Item, és estat pactat, avengut y concordat entre dites parts, que los presents capitols y cascú de aquells y les coses en aquells contengudes sien executories ab sumissió y renunciació de propi for e variació de juhi, y, altres clausules roborates conforme lo estil y pràctica del notari que sus scrit. Promittentes nos dicte partes ad juvicem et vicissim presentibus et aceptantibus, et, non sis predicta onmia et singula scuis scingulis refferendo facere, habere, tenere, et, inmolabiliter observare et in nullo contrafacere, vel venire palam vel oculte aliqua ratione sie causa sub pena viguinti quinque librarum nonete regalium Valencie per partem in obedientiem et ad implere recusatem parti parent et obedienti et ad impleri desideranti dandarum et ratto pasto et. Ad quorum onmium et singulorum et fat exª large cum fori submissione variatione judicii et renunciaciones et expacto cum clausulis juratis non littiganti neg. Impetrandi etta cum juramento etta sub pena consi miluim viginti quinquenti librarum cuisdem pro pena ett ratto pacto etta . Proquibus etta obligamus et actum Valenciae
Testes huis reciscent Nicolàs Perez et Joculmus Cifré, presbiteri Valenciae habitaroris.
Inquorum fidem ego Joannes Jusephus Vives, nott, publicus, civis et Regni Valenciae. Sig + num.”

La campana es trenca abans de passar un any, als 11 mesos justos


“Die XVIII mensis novembris anno anativitate domini MDCXXX

In dei nomine et. Nos Felicianus Gostans de Soler, miles, Vicentius Ferri, civis civitate Valentiae, ut et tanq electi fabrice eclesie parrochialis Santi Martini, presents civiti Valentiae, habit habentes plenum posse ab aliis electis nobis concessum com ......


Capitols fets y fermats per y entre Feliciano Gostans de Soler y Vicent Ferri, elects de la fàbrica de la Iglesia parrochial del Gloriós Sent Martí de la present ciutat de València de una, y, Jaume Matheu, campaner, de la part altra, en e sobre una campana que se ha de fer per al campanar de dita Iglesia ab los capitols inmediate següents.

I E primerament, per quant lo dit Jaume Matheu feu una campana per a dita Iglèsia en lo any proxime passat mil siscents vint y nou, y, aquella la lliurà y la entregà als elects de dita Iglèsia en vint-y-un dia del mes de Juliol del dit any, assegurant-la pert temps de un any si avans aquella es trencàs o cascarràs, y, com ans de acabar lo dit any del plaço la dita campana siuit domine placuit ses trancada de tal manera que aquella no pot aprofitar perçò, és estat tractat entre dites parts que lo dit Jaume Matheu haja de tornar a fer y faça dita campana en lo modo y forma que abaix se dirà.

II Item, és estat pactat, avengut y concordat, per y entre dites parts, que perquant la dita campana que se ha de fer és menester que faça consonància en les alres de dit campanar, perçò sera necessari haverse de fer aquella més gran de lo que era aquella altra que es trencà. Afeguint-hi huyt quintals de metalls, poch més o menys, per a que juntament ab lo metall de la campana trencada se puga fer una campana que tinga lo so un punt més baix del que té huý en dia la campana dita “Lo Martí” que està en lo campanar per al qual efeccte lo dit Jaume Matheu promet, y, se obliga als dits elects y aqualsevol de aquells y als parrochians de dita parrochia que donant-li los huyt quintals de metall juntament ab lo de la campana trencada farà la dita campana que tinga lo so un punt més baix que lo que la campana dita “Lo Martí”, y, si no hisqués ab lo punt més baix condessús se ha dit la tornaria a fer tantes e quantes vegades sera menester, fins tant la dita campana restà en sa perfectió, y, açò a costes pròpies del dit Jaume Matheu y no de la dita parrochia.

III Item, perquant lo dit Jaume Matheu se offereix molt prompte ha haver de comprar dit metall axí per buscarlo a son modo com també per conexerlo, y, ser de sa perícia. Perçò los dits elects prometen al dit Jaume Matheu de donar-li encontinent lo valor del metall que affigirà ultra del que pessa lo de la campana trencada, a rahó de cinch sous la lliura, compreses les mans que seran los huyt quintals de super refferits donant-li y entregant-li pera dit effecte Cent ciquanta lliures reals de València, per a que puga comprar aquell, del modo que li parexera y ben vist li sera.

IIII Item, és estat pactat, avengut y concordat, per y entre dites parts, que lo dit Jaume Matheu haja de fer dita campana de bons metalls y haja de asegurar aquella per temps de un any. Contador del dia que la dexara assentada lo dit Matheu en lo dit campanar, y, que dita campana haja de boltejar en la forma que les demés, y, si avans dins dit termini es trencàs o mudàs lo so per estar aquella cascarrada, tinga obligació lo dit Jaume Matheu de baxar-la del campanar y tornar-la a fer de nou, conforme està dit dessús acostes pròpies de aquell.

V Item, és estat pactat, avengut y concordat, per y entre dites parts, que pagant-li al dit Matheu la lliura dels huyt quintals lo de alló que afigiria ultra lo metall de la campana trancada, arahó de cinch sous la lliura, açò se haja de entendre compreses també les mans de la confectió de dita campana.

VI Item, és estat tractat y concordat, per y entre dites parts, que los presents capitols y cascú de aquells y les coses en aquelles contengudes sien executories ab summisió y renunciatió de propi for variatió de juhi y altres clausules, roborats conforme lo stil y pràtica del notari infrascrit.”

MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier; URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio Eds.
Arxiu del Regne de València (02-04-1628)
 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • MATEU, JAUME : Inventari de campanes
 • Campanes (epigrafia, descripció): Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Arxiu del Regne de València (1628)
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 19-01-2021
  Convertir a PDF