Capitulacions per a la fosa de la campana "gica" de la parròquia de Benimaclet per part del fonedor Silvestre Lafuente

(ARV, protocolo notarial de Cristobal Sarinyena de 1665, nº 10.348)


“ Die quinto octobris anno a nativitate domini MDCLXV

...Capitulació y concordia feta y fermada entre parts de Joseph Martí, justicia del lloch de Benimaclet, Pau Minguet, jurat primer del mateix lloch, Miquel Suey y Batiste Almenar, lluarador del dit lloch, es a saber los ates Joseph Martí y Pau Minguet en nom de oficials y los dits Miquel Suey y Batiste Almenar elets per dit lloch nomenats pera les alqueries de la parroquia de aquell de una y Silvestre Lafuente campaner de part altra sobre la nova fundició de una campana que se ha romput en lo campanar de dit lloch, la mes gica de les dos que hui hi ha explicadora per los capitols inmediatament seguents:

E primerament es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que lo dit Silvestre Lafuente haja d ebaixar del campanar de la Iglesia del dit lloch una campana que de presents esta rompuda, la qual es la mes gica de les dos que hui es troben en dit campanar que pesara poch mes o menys, o allò que sera sis arrobes e que haja de rompre aquella y fondrela y tornarla a fabricar de nou y ans de trencarla per fondre aquella se haja de pesar y aquell tinga obligació de afegir una arroba de metall prima de trenta lliures, bo, rebedor, al pes que es trobarà apres de pesada fentla y fabricantla conforme capitols, regles, ussos y bons costums del dit fer de campaner, feta la qual en la mateixa conformitat serà pesada, visurada y reconeguda per dos persones expertes nomenadores, una per cascuna de les parts, y si cas fos que succehis que la dita campana apres de feta y fabricada pesas algunes lliures mes com no excedixquen ni pasen de deu lliures que lo dit lloch y parochia de Benimaclet tinga obligació de referla y pagarla per cascuna lliura de les que excedira sis sous y de la mateixa manera si succehis no aplega conforme desus dits que en la mateixa conformitat haja lo dit Silvestre Lafuente y estiga obligat a haverla de refer al mateix preu de sis sous per lliura y axi mateix apres de acabada, feta, visurada y reconeguda lo dit Silvestre Lafuente tinga obligació de portarla al dit lloch, pucharla al campanar, clavarla en la trucha y posarla en lo mateix puesto y sin que de presents esta la rompuda a ses costes y despeses.

Item es estat pactat, havengut y concordat per entre les dites parts que lo dit poble y parochia tinga obligació de donar al dit Silvestre Lafuente, los claus y ferros que seran necessaris pera clavar en la trucha la dita campana.

Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que lo dit poble y parochia tinga obligació de donar y pagar del dit Silvestre Lafuente per los treballas y manufactures compres lo preu de dita arroba de metall que ha de afegir a la dita campana trenta lliures moneda reals de Valencia, la qual cuantitat haja de donar e pagar al dit Silvestre Lafuente en continent que estara acabada la dita campana y possada en el campanar.

Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que lo dit Silvestre Lafuente haja de donar acabada la dita campana dins de un mes contador de huy en avant.

Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que lo dit Silvestre Lafuente tinga obligació de asegurar la dita campana per temps de quatre anys com ab lo present capitol la segura com sia per falta del dit mestre.

Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits capitols u cascu de aquells sien executoris...”

MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier; URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio Eds. (11-06-2007)
Arxiu del Regne de València (05-10-1665)
 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • LAFUENTE, SILVESTRE: Inventari de campanes
 • Fabricació, fosa de campanes: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Arxiu del Regne de València (1665)
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 06-08-2020
  Convertir a PDF