Any 1473. El Consell de Museros contracta una campana amb el mestre Ferran

En nom de nostre Señor Déu e la gloriosíssima Verge Maria mare sua. Sàpien tots que diumenge qui acomptava a XXVIII dies del mes de nohembre de l'any de la Nativitat de nostre Senyor Déu MCCCCLXXIII; en presència de mi, Anthoni Navarro, notari real per tota la senyoria del molt alt senyor rey e dels testimonis dejús escrits; comparegueren en Pere Casalet, laurador, justícia del loch de Museros; en Jacme Calderó e·n Pere Daviu, lauradós, vehins e jurats, del dit loch de Museros representants, e la universitat del dit loch.

E tengut Consell dins la església del dit loch, sobre les coses dejús fahedores, de una part, e en Johan Ferran, campaner de la part altra; tots ensemps requiriren a mi, dit notari, que dels capítols fets e fermats entre aquells, per rahó de una campana fahedora per lo dit en Johan Ferran per la església del dit loch de Museros, requeriren a mi, dit notari, los fés carta. Los quals capítols són del tenor següent:

Primo, és estat pactat e concordat entre los dits justícia e jurats e pròmens, sien tenguts donar per despeses, al dit mestre Johan Ferran, mestre de la dita campana, les mesions següents:

Primo, una taula de fust. Ítem, dues lliures de claus. Ítem més, llenya: deu càrregues, que prenen suma de XXX quintàs. Ítem més, carbó: III càrregues. Ítem més, cànem, dos lliures, pentinat. Ítem, sèu: quatre lliures. Ítem, dos lliures de sera nova per a fer letres e ymages a la campana. Ítem, sagí de porch: una lliura e miga. Ítem, dos parells de manyes. Ítem, coure: un quintar, o tant quant n·i aurà menester, a for de X lliures e miga per quintar prim. E si cas sia que y sobrara, del dit coure, sobre lo total sia tengut prendre'l en compte lo dit mestre, al dit for. Ítem, los espitals son dret de la confraria de Sent Johan, he és del dit mestre. E si los dits jurats de dubtaran que no sia del mestre, informen-se de València, e quant [blanc].

Ítem més, és estat pactat e concordat que los justícia e jurats sien tenguts de donar posada franqua al dit mestre ab hun companyó, ço és, lit e taula. E més, són tenguts de governar lo dit mestre e son companyó tres jorns, ço és: lo jorn que faran les letres de la campana; l'altre dia, que·s buydarà la dita campana; l'altre dia, que·s traurà de la lot.

Ítem més, és estat pactat e concordat que los dits justícia e jurats sien tenguts de donar al dit mestre, feta la dita campana, deu lliures de màns, ço és, la miytat tantost que la campana sia feta, cent sous; e la miytat del coure que entrarà e los altes cent sous, a compliment de les dites deu lliures e lo que y serà, entrat migant maig.

Ítem, lo dit mestre promet als honorables justícia, jurats e pròmens, de fer la campana bella e de bon so, concordant ab l'altra, a coneguda de mestre del dit ofici si mester serà. E si la campana sò herrant, lo que Déu no vulla, que lo dit mestre sia tengut de tornar-la tantes voltes fins sia concordant ab l'altra, a cost e mesió del dit mestre.

Ítem, que lo dit mestre sia tengut donar dos quintàs als dits jurats per fernmança de la dita campana, si no hexia en la quantitat ells an menester.

Ítem, que los dits justícia e jurats sien tenguts de obligar-se e metre en segur al dit mestre, per restituir que tenen ha pagar migant maig, axí de les mans com del coure.

Ítem, que lo dit mestre sia tengut de acabar la dita campana per a la vespra de Nadal; donant los dits justícia, jurats, pròmens, compliment de totes les coses que aurà mester lo dit mestre, e vosaltres sou obligats en los dits capítols.

Axí fon fet, en lo dit loch de Museros e·n los dits dia en any e mes.

Presents per testimonis foren, a les dites coses convocats, en Bernat Sifré, e Miquel Sifré, e Pascual Calderó, lauradors del dit loch de Museros.

APPV, Protocols d'Antoni Navarro, núm. 26.753, 1473, novembre 28.

Transcripció: Abel SOLER MOLINA (15/11/2005)
 • MUSEROS: Campanes, campaners i tocs
 • FERRAN, JOHAN: Inventari de campanes
 • Fabricació, fosa de campanes: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, epigrafia, any fosa, autor, article
  © APPV (1473)
  © Campaners de la Catedral de València (2019)
  campaners@hotmail.com
  : 12-12-2019
  Convertir a PDF