Empreses de fabricació i restauració de campanes
Empresas de fabricación y restauración de campanas

El mòn de les empreses de fabricació i restauració de campanes està canviant molt ràpidament. Quan en 1988 es va demanar a una sèrie d'industrials de mecanitzar campanes amb truges de fusta, de posar ordinadors que reproduiren els tocs tradicionals, d'instal·lar mecanismes que tocaren a la manera antiga sense impedir els tocs manuals, que soldaren campanes o que fabricaren campanes afinades, s'ens va dir que "no había nacido hijo de madre que supiera hacer eso". Afortunadament les restauracions fetes al llarg dels Últims 10 anys ens mostren que tot eixó (i molt més) era possible. El mundo de las empresas de fabricación y restauración de campanas está cambiando muy rápidamente. Cuando en 1988 se pidió a unas industrias la posibilidad de mecanizar campanas con yugo de madera, de poner ordenadores que reprodujesen los toques tradicionales y de instalar mecanismos que tocasen a la manera antigua sin impedir los toques manuales, que soldasen campanas o que fabricasen campanas afinadas, nos dijeron que "no había hijo de madre que supiera hacer eso". Afortunadamente las restauraciones hechas durante los Últimos 10 años muestran que todo eso (y mucho más) es posible.
El canvi del mercat ha suposat l'adaptació, més o menys afortunada, de les empreses a una demanda diferent, més qualificada. Han fet més els grans treballs (Catedral de València, Catedral de Sevilla, Sant Pasqual de Vila-real) que molts escrits i que algunes paralitzacions d'obres. Algunes de les empreses hauran de desaparéixer o quedar-se en el món de la reparació "cutre", del treball il·legal mal fet, sense papers i sense cap garantia. Però altres, més obertes, han descobert que hi ha un mercat de qualitat, que pot moure molts milions, i que ara ha de buscar fora (France, Nederland, Deutschland, o si voleu França, Holanda i Alemanya) el que no troba en els fonedors, fabricants i reparadors espanyols. El cambio del mercado ha supuesto la adaptación, más o menos afortunada, de las empresas a una demanda diferente, más cualificada. Han hecho más los grandes trabajos (Catedral de València, Catedral de Sevilla, Sant Pasqual de Vila-real) que muchos escritos y que algunas paralizaciones de obras. Algunas de las empresas seguramente desaparecerán o tendrán que limitarse a la reparación casera, al trabajo ilegal mal hecho, sin papeles y sin garantías. Otras, más abiertas, han descubierto que hay un mercado de calidad, que puede mover mucho dinero, y que tiene que buscar fuera (France, Nederland, Deutschland, o si lo prefieren Francia, Alemania y Holanda) lo que no se encuentra entre los fundidores, fabricantes y reparadores españoles.
La classificació com a "Empreses de Restauració" o "Altres Empreses" correspón a esta voluntat de participar, més o menys, en la mentalitat de restauració i de conservació del patrimoni, o pel contrari en la destrucció immotivada de campanes i instal·lacions. La clasificación como "Empresas de Restauración" o como "Otras Empresas" corresponde a esta voluntad de participar, más o menos, en la mentalidad de la restauración y de la conservación, o por el contrario en la destrucción sin causa de campanas y de instalaciones.
Per altra banda, les "Foneries" són les fàbriques de campanes. Cal dir que, així com abans eren els Únics intal·ladors, algunes d'aquestes fàbriques sols fonen les campanes, que altres intal·len. Por otra parte las "Fundiciones" son las fábricas de campanas. Hay que decir que, así como antes eran los Únicos instaladores, algunas de esas fábricas solamente funden campanas, que otros instalan.