Inventari general de rellotges astronòmics

Inventario general de relojes astronómicos

Els rellotges amb mostres o esferes amb signes astronòmics no són habituals en les nostres terres. No obstant hi ha certs exemplars de gran interés. Los relojes con muestras o esferas con signos astronómicos no son habituales en nuestras tierras. No obstante hay algunos ejemplares de gran interés.